Go To Top

 

Overview
Number of Categories: 5
folder_doc.png Elandsfontein Phosphate Mine, Western Cape
Subcategories: 19
Files: 31

Elandsfontein Phosphate Mine, West Coast, Western Cape

PROJECT STATUS:

MPRDA Process
DMR Reference Number: WC30/5/1/2/2/10043

Applicant: Elandsfontein Exploration and Mining (Pty) Ltd (EEM)

 

The mining right for the proposed Elandsfontein Phosphate Mine has been approved by the regulatory authority, the Department of Mineral Resources.  The provisions contained in the Environmental Management Programme will be implemented by the applicant.

        

Project contact:

Tel: 0860 111 382

Fax: 086 658 7676

Email: elandsfontein@braafsa.com

Postal Address: P O Box 692, Kuils River, 7579 

 

 

KENNISGEWING VAN OMGEWINGS-INVLOED BEPALING

Voorgestelde aansoek om Prospekteerregte en infrastrukturele aktiwiteite op die oosteklike grens van Konsessie 9(a) sowel as die see en die westelike grens van Restant Plaas Eiland Punt Noord Nr. 549, Landdrosdistrik Namakwaland Noord-Kaap Streek.

DMR Verw.nr: NCS 30/5/1/1/2/ (1 1935) PR

Uitnodiging om as 'n Belanghebbende en geaffekteerde party te registreer.

Beskikbaarheid van die Konsep Omvangbepalingsverslag vir kommentaar.

 

Aansoeker: Adomamanzi (Edms) (Bpk) ['Adomamanzi'] beoog om prospekteerings aktiwiteite (vir diamante) te onderneem wat indringende en nie-indringende werk oor 'n 5 jaar tydperk behels. See aktiwiteite sluit in die gebruik van duikers wat met trekkers werk wat toegerus is met suig pompe wat gruis uit die see pomp, sowel as die gebruik van ski bote wat dieselfde toerusting het (suig pompe). Op die land gedeelte sal grootmaat monsterneming met die gebruik van laaigrawe asook excavators gedoen word.

Ligging: Die aansoek area vorm die oosteklike grens van Konsessie 9(a) en sluit 'n gedeelte van die see tot teen aan die westelike grens van Restant Plaas Eiland Punt Noord Nr. 549. Dit is ongeveer 2.4km suid van die Groenriviermond en is toeganklik vanaf die N7 noordwaarts na Springbok vanaf 'n grondpad wat ongeveer 4km suid van Garies na Groenriviermond aanskakel na die weste. Deur hierdie grondpad vir 80km te volg na die riviermond kan die projek gebied bereik word waar dit verby
die vuurtoring loop.

Wet: 'n Bestekopname / Omgewingsinvloed bepaling proses in terme van die Omgewings-invloed Bepaling (OIB) Regulasies (Desember 2014) afgekondig kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) soos gewysig sal gevolg word. OIB Aktiwiteite GK. Nr. R983: 19, 20, 22, & 27 en Aktiwiteite GK. Nr. R984: 19 & 21 is van toepassing. Kennis geskied ook kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval, (NEM:WA), 2008 (Wet 59 van 2008) vir 'n aansoek vir 'n afvalbestuurslisensie (Kategorie A: Aktiwiteit 15). Kennis geskied ook kragtens die Wet op Minerale en Petroleum Hulpbronne Ontwikkeling (Wet 28 van 2002) vir die aansoek van 'n prospekteerreg. Braaf Environmental Practitioners (Braaf), onafhanklike Omgewings-invloed Bepaling Konsultante, is aangestel om hierdie Omgewing-invloed Bepaling (OIB) en Publieke Deelname Proses uit te voer.

Publieke deelname: Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GPe) word uitgenooi om deel te neem aan die publieke deelname proses deur kommentaar te lewer op die Konsep Omvangbepalingsverslag wat vanaf 5 April 2017 beskikbaar is by die Komaggas Publieke Biblioteek, Nywerheidstraat vir 'n tydperk van 30 dae en op die projek webtuiste: www.braafsa.com (Documents for Comment –Admiralty Reserve) sal wees. Skriftelike indiening vir en/of teenkantings rakende die OIB en Afvalbestuurslisensie aansoeke kan ingedien word binne 'n periode van 30 dae wat op 9 May 2017 sluit.

Braaf Environmental Practitioners

Tel: 0860 111 382 ● Faks:086 658 7676●Pos Adres: Posbus 692, Kuilsrivier, 7579

Epos:info@braafsa.com ● www.braafsa.com

KENNISGEWING VAN OMGEWINGS-INVLOED BEPALING

Voorgestelde aansoek om Prospekteerregte op die Restant en Gedeeltes 1 en 2 van die Plaas Eiland Punt Noord Nr. 549 en Gedeelte 2 van die Plaas Klipkuil Nr. 547, Noord-Kaap

DMR Verw.nr: NCS 30/5/1/1/2/1 (12149) PR

Aansoeker: Adomamanzi (Edms) (Bpk) beoog om prospekteerings aktiwiteite (vir diamante) te onderneem wat geofisiese opnames, boorwerk, boorresultate opnames, grootmaat monsterneming, analitiese ontleding (indringende) en geologiese modellering en hulpbron skatting (nieindringende) oor 'n oor 'n 5 jaar tydperk.

Ligging: Restant en Gedeeltes 1 en 2, Eiland Punt Noord Nr. 549 en Gedeelte 2 van die Plaas Klipkuil, Nr. 547, Noord-Kaap geleë ongeveer 2.4km suid van die Groenriviermond en is toeganklik vanaf die N7 noordwaarts na Springbok vanaf ‘n grondpad 4km suid van Garies na waar die Groenriviermond aanskakel na die weste. Deur hierdie grondpad vir 80km te volg na die riviermond kan die projek gebied bereik word waar dit verby die vuurtoring loop.

Wet: Kennis geskied hiermee van 'n Publieke Deelname proses en aansoek om Omgewingsmagtiging kragtens die Omgewings-invloed Bepaling (OIB) Regulasies (Desember 2014) (soos gewysig, 2017) afgekondig kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) soos gewysig. Aansoek vir omgewingsgoedkeuring vir die volgende gelysde aktiwiteite: Staatskennisgewing R327: 20, 22, & 27; Staatskennisgewing R325:19 & 21; Staatskennisgewing R324: 12. 'n Volledige Bestekopname /Omgewingsinvloed bepaling Proses sal dus uitgevoer word. Kennis geskied ook kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval, (NEM:WA), 2008 (Wet 59 van 2008) vir ‘n aansoek vir 'n afvalbestuurslisensie (Kategorie A: Aktiwiteit 15). Kennis geskied ook kragtens die Wet op Minerale en Petroleum Hulpbronne Ontwikkeling (Wet 28 van 2002) vir die aansoek vir ‘n prospekteerreg. Braaf Environmental Practitioners (Braaf), onafhanklike Omgewings-invloed Bepaling Konsultante, is aangestel om hierdie Omgewing-invloed Bepaling (OIB) en Publieke Deelname Proses uit te voer.

Publieke deelname: Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GPe) word uitgenooi om deel te neem aan die publieke deelname proses deur kommentaar te lewer op die Konsep Omvangbepalingsverslag wat vanaf 7 Maart 2018 beskikbaar is by die Garies Publieke Biblioteek, Hoofpad, Garies vir ‘n tydperk van 30 dae en op die projek webtuiste: www.braafsa.com (Documents for Comment – Klipkuil). Skriftelike indiening vir en/of teenkantings rakende die OIB en Afvalbestuurslisensie aansoeke kan ingedien word binne 'n periode van 30 dae wat op 16 April 2018 sluit. Indiening moet vergesel word van u naam, kontak besonderhede en ‘n aanduiding van enige direkte besigheid-, finansiële-, persoonlike- of ander belangstelling in die aansoek. Indiening kan gerig word aan Me Olivia Braaf op die kontak besonderhede hieronder.

U word verder uitgenooi om ‘n Publieke vergadering op 13 April 2018 vanaf 16:00 – 17:00 by die Garies Gemeenskapsaal by te woon.

Braaf Environmental Practitioners -  Tel: 0860 111 382●Faks:086 658 7676●Pos Adres: Posbus 692, Kuilsrivier, 7579 ●Epos:info@braafsa.comwww.braafsa.com

 NEMA EIA PUBLIC PARTICIPATION PROCESS: DEA&DP Ref No.16/3/3/1/A5/11/2067/18

 

Notice is hereby given of a stakeholder engagement process in terms of the National Environmental Management Act 107 of 1998 (NEMA), the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations, 2014 (as amended) and the National Water Act 36 of 1998 (NWA).

 

Project Description & Location: The proposed development site, Farm Groenland No. 214/12, Stellenbosch RD is located on the eastern periphery of Brackenfell, directly south-east of Protea Village and east of Normandie Estate on Kruin Street. The Perdekop section of the Bracken Nature Reserve abuts the northern border of the site, while being bordered to the east and south, by the Crammix site. The proposal entails a high-density residential complex made up of a range of 4 & 5-storey apartment blocks within a security estate. Braaf Environmental Practitioners SA (Pty) Ltd (BraafSA) was appointed to undertake the Basic Assessment (BA) process in support of Environmental Authorisation (EA) in terms of NEMA and the EIA Regulations, 2014, as well as an application for Water Use Authorisation (WUA) in terms of the NWA. The proposed development will have one main access from Kruin Street and a second emergency access off the same road.

 

Applicant: Intebe Landscaping CC

 

Application for environmental authorisation to undertake the following activities: Government Notice R327 (Listing Notice 1): Activity No. 26, 27, Listing Notice 3 (GN No. 324): Activity No. 4 & 12. A Basic Assessment Process is being undertaken. Application for WUA for the following water uses: Section 21 (c) & (i).

 

Availability of the Basic Assessment Report (BAR): The BAR will be available for public comment from Thursday, 29 November 2018 to 21 January 2019 at the Brackenfell Library (Paradys Str, Brackenfell, Tel:021 400 3806).  The report will also be made available on our company website: www.braafsa.com .

 

Public Participation: Interested and Affected Parties (I&APs) are hereby notified of the application and invited to register (in writing) and/or provide initial comments and identify any issues, concerns or opportunities relating to this project to the contact details provided below, on or before 21 January 2019. In order to register or submit comment, I&APs should refer to the project name, and provide their name, address & contact details (indicating your preferred method of notification) and an indication of any direct business, financial, personal, or other interest which they have in the application. Please note that future correspondence will only be sent to registered Interested and Affected Parties.  

 

 

 

Due date for comments on the BAR is: 21 January 2019 

 

To obtain more information on the project please contact: Olivia Braaf

 

Braaf Environmental Practitioners, P O Box 692, Kuils River, 7579

 

Tel: 0860 111 382, Fax: 086 658 7676, e-mail: info@braafsa.com