Go To Top

 

Downloads
Overview Search Downloads
Overview
Page 2 of 3
Number of Categories: 13
Swartdoring Prospekteering Wes-Kaap Files: 2

KENNISGEWING VAN OMGEWINGS-INVLOED BEPALING

Voorgestelde aansoek om Prospekteerregte op verskeie gedeeltes grond, Vanrhynsdorp RD, Wes-Kaap Provinsie

DMR Verw.nr: (WC)30/5/1/1/2/10258PR

 

Aansoeker: Farlospace (Edms) (Bpk) ['Farlospace'] beoog om prospekteerings aktiwiteite (vir diamante) te onderneem wat geofisiese opnames, boorwerk, boorresultate opnames, grootmaat monsterneming, analitiese ontleding (indringende) en geologiese modellering en hulpbron skatting (nie-indringende) oor 'n oor 'n 5 jaar tydperk.

Ligging: Restant Plaas Moordenaars Kraal Nr. 41, Gedeeltes 7, 11, 9 van Plaas Bruintjeshoogte Nr. 40, Restant Gedeeltes 8, 10, 13 van Plaas Bruintjeshoogte Nr. 40, Vanrhynsdorp RD, Wes-Kaap Provinsie.

Wet: Kennis geskied hiermee van 'n Publieke Deelname proses en aansoek om Omgewingsmagtiging kragtens die Omgewings-invloed Bepaling (OIB) Regulasies (Desember 2014) afgekondig kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) soos gewysig. Die voorgestelde prospekteerings aktiwiteite val binne Aktiwiteit 19, 20, 22, & 27 van Staatskennisgewing R983 en Aktiwiteit 19 & 21 van Staatskennisgewing R984. 'n Volledige Bestekopname /Omgewingsinvloed bepaling Proses sal dus uitgevoer word. Kennis geskied ook
kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval, (NEM:WA), 2008 (Wet 59 van 2008) vir 'n aansoek vir 'n afvalbestuurslisensie (Kategorie A: Aktiwiteit 15). Kennis geskied ook kragtens die Wet op Minerale en Petroleum Hulpbronne Ontwikkeling (Wet 28 van 2002) vir die aansoek vir 'n prospekteerreg.

Braaf Environmental Practitioners (Braaf), onafhanklike Omgewings-invloed Bepaling  Konsultante, is aangestel om hierdie Omgewing-invloed Bepaling (OIB) en Publieke Deelname Proses uit te voer. Publieke deelname: Belanghebbende  en Geaffekteerde Partye (B&GPe) word uitgenooi om deel te neem aan die publieke deelname proses deur kommentaar te lewer op die Konsep Omvangbepalingsverslag wat vanaf 15 Augustus 2016 beskikbaar is by die Bitterfontein Publieke Biblioteek, Hoofpad, Bitterfontein vir 'n tydperk van 30 dae en op die projek webtuiste: www.braafsa.com (Documents for Comment – Swartdoring Wes-Kaap). Skriftelike indiening vir en/of teenkantings rakende die OIB en Afvalbestuurslisensie aansoeke kan ingedien word binne 'n periode van 30 dae wat op 14 September 2016 sluit. Indiening moet vergesel word van u naam, kontak besonderhede en 'n aanduiding van enige direkte besigheid-, finansiële-, persoonlike- of ander belangstelling in die aansoek. Indiening kan gerig word aan Me Olivia Braaf van Braaf.
U word hiermee uitegnooi om 'n Publieke Ope Dag by te woon waar die projek bekend gestel gaan word en u die geleentheid sal hê om vrae te stel en u opinie te lig rakende die projek. Die Publieke Ope Dag sal op die 8 September 2016 by die Bitterfontein Gemeenskapsaal vanaf 16:00 (nm) tot 18:00 (nm) plaasvind.

 

Braaf Environmental Practitioners

Tel: 0860 111 382

Faks:086 658 7676

Pos Adres: Posbus 692, Kuilsrivier, 7579

Epos:info@braafsa.com

www.braafsa.com

Jagtershof Schools, Kuils River Files: 20

EIA PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

Proposed Jagtershof Schools, Kuils River

DEA&DP Reference No.: 16/3/3/1/A8/74/3004/17

Invitation to Request Stakeholders to Register as an Interested and Affected Party

The Availability of the Draft Basic Assessment Report (DBAR) For Comment

Project proposal: The Western Cape Department of Transport & Public Works, Directorate: Works Education Facilities is proposing to construct two schools (a Primary and Secondary School) in Jagtershof on a vacant, undeveloped portion of Farm 235, Stellenbosch RD (Kuils River) on Jagters Road.

Environmental Assessment Practitioner: Braaf Environmental Practitioners

Regulatory requirement: A Basic Assessment process in terms of the 2014 Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations is being followed for this application. EIA activities – Government Notice (GN) No. R983: Listing Notice (LN) 1:19 is applicable to obtain environmental authorisation.

The Draft Basic Assessment Report (DBAR) will be available for a commenting period of 30 days from 16 March 2017 to 18 April 2017 at the Kuils River Public Library and on the Braaf website (www.braasa.com). This comment period has now been extended to 8 May 2017. Stakeholders are encouraged to comment on the content of the report and to raise issues and concerns that will be addressed in the Final Basic Assessment Report (FBAR). You are hereby invited to register as an Interested and/or Affected Party (I&AP), obtain more information, or comment on the proposed project by contacting Braaf Environmental Practitioners (Attn: Olivia Braaf) in writing to P O Box 692, Kuils River, 7579; Tel: 0860111382; Fax: 0866587676 or Email: info@braafsa.com by 8 May 2017.

Admiralty Reserve PR Files: 7

KENNISGEWING VAN OMGEWINGS-INVLOED BEPALING

Voorgestelde aansoek om Prospekteerregte en infrastrukturele aktiwiteite op die oosteklike grens van Konsessie 9(a) sowel as die see en die westelike grens van Restant Plaas Eiland Punt Noord Nr. 549, Landdrosdistrik Namakwaland Noord-Kaap Streek.

DMR Verw.nr: NCS 30/5/1/1/2/ (1 1935) PR

Uitnodiging om as 'n Belanghebbende en geaffekteerde party te registreer.

Beskikbaarheid van die Konsep Omvangbepalingsverslag vir kommentaar.

 

Aansoeker: Adomamanzi (Edms) (Bpk) ['Adomamanzi'] beoog om prospekteerings aktiwiteite (vir diamante) te onderneem wat indringende en nie-indringende werk oor 'n 5 jaar tydperk behels. See aktiwiteite sluit in die gebruik van duikers wat met trekkers werk wat toegerus is met suig pompe wat gruis uit die see pomp, sowel as die gebruik van ski bote wat dieselfde toerusting het (suig pompe). Op die land gedeelte sal grootmaat monsterneming met die gebruik van laaigrawe asook excavators gedoen word.

Ligging: Die aansoek area vorm die oosteklike grens van Konsessie 9(a) en sluit 'n gedeelte van die see tot teen aan die westelike grens van Restant Plaas Eiland Punt Noord Nr. 549. Dit is ongeveer 2.4km suid van die Groenriviermond en is toeganklik vanaf die N7 noordwaarts na Springbok vanaf 'n grondpad wat ongeveer 4km suid van Garies na Groenriviermond aanskakel na die weste. Deur hierdie grondpad vir 80km te volg na die riviermond kan die projek gebied bereik word waar dit verby
die vuurtoring loop.

Wet: 'n Bestekopname / Omgewingsinvloed bepaling proses in terme van die Omgewings-invloed Bepaling (OIB) Regulasies (Desember 2014) afgekondig kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) soos gewysig sal gevolg word. OIB Aktiwiteite GK. Nr. R983: 19, 20, 22, & 27 en Aktiwiteite GK. Nr. R984: 19 & 21 is van toepassing. Kennis geskied ook kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval, (NEM:WA), 2008 (Wet 59 van 2008) vir 'n aansoek vir 'n afvalbestuurslisensie (Kategorie A: Aktiwiteit 15). Kennis geskied ook kragtens die Wet op Minerale en Petroleum Hulpbronne Ontwikkeling (Wet 28 van 2002) vir die aansoek van 'n prospekteerreg. Braaf Environmental Practitioners (Braaf), onafhanklike Omgewings-invloed Bepaling Konsultante, is aangestel om hierdie Omgewing-invloed Bepaling (OIB) en Publieke Deelname Proses uit te voer.

Publieke deelname: Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GPe) word uitgenooi om deel te neem aan die publieke deelname proses deur kommentaar te lewer op die Konsep Omvangbepalingsverslag wat vanaf 5 April 2017 beskikbaar is by die Komaggas Publieke Biblioteek, Nywerheidstraat vir 'n tydperk van 30 dae en op die projek webtuiste: www.braafsa.com (Documents for Comment –Admiralty Reserve) sal wees. Skriftelike indiening vir en/of teenkantings rakende die OIB en Afvalbestuurslisensie aansoeke kan ingedien word binne 'n periode van 30 dae wat op 9 May 2017 sluit.

Braaf Environmental Practitioners

Tel: 0860 111 382 ● Faks:086 658 7676●Pos Adres: Posbus 692, Kuilsrivier, 7579

Epos:info@braafsa.com ● www.braafsa.com

Farm 918/24 (Woodlands Estate) Stellenbosch RD Files: 1

EIA PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

Notification of Release of Draft Basic Assessment Report for Comment and Invitation to register as an Interested and Affected Party (I&AP)

Proposed Residential Development, Broadlands

DEA&DP Reference No.: 16/3/3/1/A3/53/2026/17

Project proposal: Arrow 4 Investments (Pty) Ltd is proposing to establish a medium density, mixed- use residential development on a portion of Farm 918/24, Stellenbosch RD, on the outskirts of Somerset West. 

Location: On Portion 24 of Farm 918,along the N2 (Trunk Road) approximately one kilometre from Sir Lowry’s Pass.

Environmental Assessment Practitioner: Braaf Environmental Practitioners

Regulatory requirement: Arrow 4 Investments (Pty) Ltd is lodging an application for:

  • environmental authorisation to the Department of Environmental Affairs & Development Planning (DEA&DP) in terms of the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations, 2014, promulgated in terms of the National Environmental Management Act (No. 107 of 1998; NEMA), as amended. A Basic Assessment process is being followed for this application – GN No. R983:Listing Notice (LN) 1:19 & 28.
  • for a Water Use Licence to the regional Department of Water and Sanitation in terms of the National Water Act (No. 36 of 1998).

You are hereby informed that the Draft Basic Assessment Report is available for public comment and review at the Somerset West Public Library at 10 Victoria Street, Somerset West and at the Sir Lowry’s Pass Public Library, Brinkhuis Street, Sir Lowry's Pass Village as well as on the project website at www.braafsa.com from 29 June 2017 to 31 July 2017. You are invited to register as an Interested and/or Affected Party (I&AP), obtain more information, or comment on the proposed project by contacting Braaf Environmental Practitioners (Attn: Lindi Hendricks) in writing to the contact details below:

Tel: 0860 111 382●Fax:086 658 7676● P O Box 692, Kuils River, 7579 ●Email:lindi@braafsa.comwww.braafsa.com

 

DEADLINE FOR COMMENT SUBMISSION: 31 JULY 2017

Vast Mineral Sands Files: 1

WASTE MANAGEMENT LICENSE FOR VAST MINERAL SANDS (PTY) LTD - PROPOSED REPROCESSING OF EXISTING TAILINGS DUMPS AND SLIMES DAMS OVER REMAINDER FARM 1, ALEXANDER BAY (ALEXKOR MINE AREA) NAMAQUALAND RD

NCS 30/5/1/3/2/ (10646) MEM

WASTE MANAGEMENT LICENSE GRANTED

Notice is hereby given that on 6 September 2018, the Department of Mineral Resources (DMR) granted a Waste Management License (WML) to Vast Mineral Sands (Pty) Ltd in terms of the Waste Management Act, 2008 (Act 58 of 2008). The granting of the WML is subject to a number of conditions, which, along with the reasons for the decision, are set out in the WML attached to this email.

In terms of the National Appeal Regulations, 2014, and the WML, any person wishing to appeal against the decision must submit an appeal to the Minister of Environmental Affairs and submit a copy of such appeal to the Department of Mineral Resources (Northern Cape Regional Office), as well as all registered Interested and Affected Parties (I&APs), any Organ of State with interest in the matter within 20 calendar days from the date that I&APs were notified of the decision (i.e. by 26 September 2018).

The appeal and responding statement must be submitted in the prescribed manner to:

Appeal to the Department of Environmental Affairs

Attention : Directorate Appeals and Legal Review
Email: appealsdirectorate@environment.gov.za
By post : Private Bag X447, PRETORIA, 0001
By hand: Environmental House, Corner Steve Biko and Soutpansberg Street, Arcadia, Pretoria, 0083

Copy of the lodged appeal to the Department of Mineral Resources

Attention: Regional Manager: Northern Cape Region
By facsimile: (053) 807 1700
E-mail: Pieter.Swart@dmr.gov.za
By post: Private Bag X6093, KIMBERLEY, 8300
By hand: Perm Building, 65 Phakamile Mabija Street, Kimberley, 8300

The contact details of registered I&APs can be obtained from Braaf Environmental Practitioners on request for submission of copies of the appeal.

   

To obtain more information on the project please contact: Olivia Braaf

Braaf Environmental Practitioners, P O Box 692, Kuils River, 7579

Tel: 0860 111 382, Fax: 086 658 7676, e-mail: info@braafsa.com