Go To Top

 

Downloads
Overview Search Downloads
Overview
Page 1 of 3
Number of Categories: 12
Elandsfontein Phosphate Mine, Western Cape Subcategories: 5 Files: 32

Elandsfontein Phosphate Mine, West Coast, Western Cape

PROJECT STATUS:

MPRDA Process
DMR Reference Number: WC30/5/1/2/2/10043

Applicant: Elandsfontein Exploration and Mining (Pty) Ltd (EEM)

 

The mining right for the proposed Elandsfontein Phosphate Mine has been approved by the regulatory authority, the Department of Mineral Resources.  The provisions contained in the Environmental Management Programme will be implemented by the applicant.

        

Project contact:

Tel: 0860 111 382

Fax: 086 658 7676

Email: elandsfontein@braafsa.com

Postal Address: P O Box 692, Kuils River, 7579 

Johannesdal Residential Subcategories: 14 Files: 0

EIA PUBLIC PARTICIPATION PROCESS

 

Invitation to register and comment on the Basic Assessment Report

 

Proposed Residential Development of Erf 1331/18, Johannesdal

 

DEA&DP Reference No.: 16/3/1/1/B4/45/1110/14

Project proposal: Mr. P. De Wet is proposing to establish 19 single residential erven inlcuding internal roads and infrastrucutre on an erf approximately 1.5902 hectares in extent. Access will be taken from Lumley Avenue.  

 

Location: Erf 1331/18, Johannesdal on Lumley Avenue in Johannesdal 

 

Environmental Assessment Practitioner: Braaf Environmental Practitioners  

 

Regulatory requirement: A Basic Assessment process in terms of the 2010 Environmental Impact Assessment (EIA) Regulations is being followed for this application. EIA activities – Government Notice (GN) No.R544: Listing Notice (LN) 1:11, 18, 22, 23 and GN No. R546: LN3:4, 12, 13 & 16 and in terms of the 2014 EIA Regulations - GN No. R983:LN1:12 & 19 and GN. No. R985:LN3:4. As such authorisation from the competent environmental authority, namely the Provincial Department of Environmental Affairs & Development Planning via the EIA process is necessary.

 

 

You are hereby invited to register as an Interested and/or Affected Party (I&AP), obtain more information, or comment on the proposed project by contacting Braaf Environmental Practitioners (Attn: Olivia Braaf) in writing to P O Box 692, Kuils River, 7579; Tel: 0860111382; Fax: 0866587676 or Email: info@braafsa.com by 18 May 2015. Correspondence throughout the remainder of the environmental process will only be distributed to registered I&APs.  

 

 

Swartdoring Prospecting Right Files: 1

 

 

DIAMANT PROSPEKTEERREG AANSOEK EN BEPLANDE EKSPLORASIEPROGRAM OOR VERSKEIE GEDEELTES GROND IN DIE DISTRIK VAN NAMAQUALAND, NOORD-KAAP PROVINSIE

DMR Verw.nr: (NCS)30/5/1/1/2/12012PR

 

Aansoeker: Farlospace (Edms) (Bpk): ['Farlospace'] beoog om prospekteerings aktiwiteite (vir diamante) te onderneem wat geofisiese opnames, boorwerk, boorresultate opnames, grootmaat monsterneming, analitiese ontleding (indringende) en geologiese modellering en hulpbron skatting (nie-indringende) oor 'n oor 'n 5 jaar tydperk.

 

Ligging: Restant Plaas Rooidam RE/540 ,Rondabel 1/542 ,Brandduin Re/543 , Brandduin 2/543 ,Brandduin 3/543 ,Brandduin 4/543 ,Brandduin 5/543 ,Groote Brakfontein 2/507 ,Groote Brakfontein 4/507 ,Groote Brakfontein 6/507 ,Groote Brakfontein 7/507 ,Waterval 2/536 ,Rondawel Re/638 ,Brandduin 1/543 ,Dikdoorn RE/535 ,Brakfontein 6/533 ,Brakfontein 4/533 ,Dikdoorn 1/535 ,Dikdoorn RE/535 ,Rondawel 1/638 ,Rondabel 4/542 ,Groote Brakfontein ,Groote Brakfontein ,Rondabel 5/542 ,Namaqualand 657, distrik van Namaqualand.

 

Wet: Kennis geskied hiermee van 'n Publieke Deelname proses en aansoek om Omgewingsmagtiging kragtens die Omgewings-invloed Bepaling (OIB) Regulasies (Desember 2014) afgekondig kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) soos gewysig. Die voorgestelde prospekteerings aktiwiteite val binne Aktiwiteit 19, 20, 22, & 27 van Staatskennisgewing R983 en Aktiwiteit 19 & 21 van Staatskennisgewing R984. 'n Volledige Bestekopname /Omgewingsinvloed bepaling Proses sal dus uitgevoer word. Kennis geskied ook kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval, (NEM:WA), 2008 (Wet 59 van 2008) vir 'n aansoek vir 'n afvalbestuurslisensie (Kategorie A: Aktiwiteit 15). Kennis geskied ook kragtens die Wet op Minerale en Petroleum Hulpbronne Ontwikkeling (Wet 28 van 2002) vir die aansoek vir 'n prospekteerreg.

 

Braaf Environmental Practitioners (Braaf), onafhanklike Omgewings-invloed Bepaling Konsultante, is aangestel om hierdie Omgewing-invloed Bepaling (OIB) en Publieke Deelname Proses uit te voer.

 

Publieke deelname:Belanghebbende en Geaffekteerde Partye (B&GPe) word uitgenooi om deel te neem aan die publieke deelname proses deur kommentaar te lewer op die Konsep Omvangbepalingsverslag wat vanaf 23 Junie 2017 beskikbaar is by die Garies Publieke Biblioteek, Hoofpad, Garies vir 'n tydperk van 30 dae en op die projek webtuiste: www.braafsa.com (Documents for Comment – Swartdoring). Skriftelike indiening vir en/of teenkantings rakende die OIB en Afvalbestuurslisensie aansoeke kan ingedien word binne 'n periode van 30 dae wat op 24 Julie 2017 sluit. Indiening moet vergesel word van u naam, kontak besonderhede en 'n aanduiding van enige direkte besigheid-, finansiële-, persoonlike- of ander belangstelling in die aansoek. Indiening kan gerig word aan Me Olivia Braaf op die kontak besonderhede hieronder.

  

Kontak Besonderhede:

Braaf Environmental Practitioners

Tel: 0860 111 382

Faks:086 658 7676

Pos Adres: Posbus 692, Kuilsrivier, 7579

Epos:info@braafsa.com

www.braafsa.com

 

 

Monumax Lithium Mine Files: 1

 

 

Swartdoring Prospekteering Wes-Kaap Files: 2

KENNISGEWING VAN OMGEWINGS-INVLOED BEPALING

Voorgestelde aansoek om Prospekteerregte op verskeie gedeeltes grond, Vanrhynsdorp RD, Wes-Kaap Provinsie

DMR Verw.nr: (WC)30/5/1/1/2/10258PR

 

Aansoeker: Farlospace (Edms) (Bpk) ['Farlospace'] beoog om prospekteerings aktiwiteite (vir diamante) te onderneem wat geofisiese opnames, boorwerk, boorresultate opnames, grootmaat monsterneming, analitiese ontleding (indringende) en geologiese modellering en hulpbron skatting (nie-indringende) oor 'n oor 'n 5 jaar tydperk.

Ligging: Restant Plaas Moordenaars Kraal Nr. 41, Gedeeltes 7, 11, 9 van Plaas Bruintjeshoogte Nr. 40, Restant Gedeeltes 8, 10, 13 van Plaas Bruintjeshoogte Nr. 40, Vanrhynsdorp RD, Wes-Kaap Provinsie.

Wet: Kennis geskied hiermee van 'n Publieke Deelname proses en aansoek om Omgewingsmagtiging kragtens die Omgewings-invloed Bepaling (OIB) Regulasies (Desember 2014) afgekondig kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur (Wet 107 van 1998) soos gewysig. Die voorgestelde prospekteerings aktiwiteite val binne Aktiwiteit 19, 20, 22, & 27 van Staatskennisgewing R983 en Aktiwiteit 19 & 21 van Staatskennisgewing R984. 'n Volledige Bestekopname /Omgewingsinvloed bepaling Proses sal dus uitgevoer word. Kennis geskied ook
kragtens die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: Afval, (NEM:WA), 2008 (Wet 59 van 2008) vir 'n aansoek vir 'n afvalbestuurslisensie (Kategorie A: Aktiwiteit 15). Kennis geskied ook kragtens die Wet op Minerale en Petroleum Hulpbronne Ontwikkeling (Wet 28 van 2002) vir die aansoek vir 'n prospekteerreg.

Braaf Environmental Practitioners (Braaf), onafhanklike Omgewings-invloed Bepaling  Konsultante, is aangestel om hierdie Omgewing-invloed Bepaling (OIB) en Publieke Deelname Proses uit te voer. Publieke deelname: Belanghebbende  en Geaffekteerde Partye (B&GPe) word uitgenooi om deel te neem aan die publieke deelname proses deur kommentaar te lewer op die Konsep Omvangbepalingsverslag wat vanaf 15 Augustus 2016 beskikbaar is by die Bitterfontein Publieke Biblioteek, Hoofpad, Bitterfontein vir 'n tydperk van 30 dae en op die projek webtuiste: www.braafsa.com (Documents for Comment – Swartdoring Wes-Kaap). Skriftelike indiening vir en/of teenkantings rakende die OIB en Afvalbestuurslisensie aansoeke kan ingedien word binne 'n periode van 30 dae wat op 14 September 2016 sluit. Indiening moet vergesel word van u naam, kontak besonderhede en 'n aanduiding van enige direkte besigheid-, finansiële-, persoonlike- of ander belangstelling in die aansoek. Indiening kan gerig word aan Me Olivia Braaf van Braaf.
U word hiermee uitegnooi om 'n Publieke Ope Dag by te woon waar die projek bekend gestel gaan word en u die geleentheid sal hê om vrae te stel en u opinie te lig rakende die projek. Die Publieke Ope Dag sal op die 8 September 2016 by die Bitterfontein Gemeenskapsaal vanaf 16:00 (nm) tot 18:00 (nm) plaasvind.

 

Braaf Environmental Practitioners

Tel: 0860 111 382

Faks:086 658 7676

Pos Adres: Posbus 692, Kuilsrivier, 7579

Epos:info@braafsa.com

www.braafsa.com